home onze school ouders infokrant foto & film inschrijven CONTACT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Plusklas & DWS

Meer- en hoogbegaafdheid op de P.J. Troelstraschool

De plusklas

De plusklas is één van de vele manieren waarop we onderwijs op maat binnen de P.J. Troelstraschool willen realiseren. Het hoofddoel van de plusklas is om meerbegaafde kinderen aanvullend onderwijs te bieden dat recht doet aan hun meerbegaafdheid. De doelen die we in de plusklas nastreven zijn de volgende:

  • Leren leren, leren falen, leren omgaan met frustratie; (hoog)begaafde kinderen hebben over het algemeen geen moeite met het onderwijsaanbod. Daardoor hebben ze onvoldoende geleerd door te zetten als iets moeilijk is, te leren plannen onder tijdsdruk,
  • Leren van elkaar; (hoog)begaafde kinderen zullen binnen de klas nauwelijks van een ander hoeven te leren. Het is belangrijk dat ze ook deze rol bij het samenwerken beheersen.
  • Ontwikkelen van eigen talenten; (hoog)begaafde kinderen kunnen binnen de onderwijstijd meer en anders leren dan de gemiddelde groep kinderen. We vinden het belangrijk daar een appel op te doen en dat kinderen recht hebben om zich zoveel mogelijk te ontwikkelen.

Er wordt in groepen van maximaal 20 kinderen gewerkt die zijn ingedeeld in groep 5/6 of 7/8. Deze groepen krijgen 1 keer per week een halve dag les in de plusklas. Er is een specialist die de plusklas begeleidt. De activiteiten zijn grotendeels projectmatig opgezet, waarbij we denken beter recht te doen aan de leerstijl van de meeste meerbegaafde kinderen (denken vanuit geheel naar delen, meer strategisch, meer creatief). De ouders worden op de hoogte gehouden van wat er in de plusklas gebeurt door ouderochtenden, nieuwsbrieven en een eigen digitale omgeving.

Voor elke zomervakantie wordt er gekeken door de plusklas leerkracht en de eigen leerkracht of plaatsing in de plusklas van het jaar daarna nog wenselijk is. Kinderen kunnen ook in de loop van het jaar worden toegelaten tot deze klas. De

Day a Week School (DWS)
De Day a Week school is een initiatief van het Amsterdams Begeleidings Centrum (ABC). De leerlingen komen één dag per week bijeen met ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Hiernaast wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden en zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken.

Jaarlijks wordt in groep 5 een identificatie/ronde gehouden. Tijdens deze identificatieronde krijgen de kinderen een aantal complexe vragen. Het gaat er daarbij om, te zien welke strategieën kinderen hanteren juist op die momenten dat de gangbare geen soelaas bieden. Alle kinderen doen hierin mee. De antwoordbladen (vaak een bonte mengeling van rekensommen, tekeningen en tekst) worden geanalyseerd door de intern begeleider (die hier in geschoold is) en besproken met de leerkracht van de klas. De resultaten van die analyse worden besproken met de specialisten van het ABC en op grond daarvan worden kinderen geselecteerd die in aanmerking komen mee te doen aan de DWS.
© 2017  •  Pieter Jelles Troelstraschool  •  Dr. H.Colijnstraat 78  •  1067 CH Amsterdam  •  020 6135296